Hökatorps säteri


Säterierna drevs med hjälp av torpare samt årsanställda pigor och drängar. På Hökatorps säteri, med 9 torp och backstugor, skulle torparna utföra två dagsverken i veckan. deras hustrur skulle stå till tjänst vid slakt, brödbak, storstädning och tvätt. Dessutom skulle de varje år leverera 20 liter rensade lingon och 30 liter enbär.

Mot betalning utförde torparna fler dagsverken, utöver de redan nämnda. Arbetstiden varierade med årets växlingar och torparen hade, förutom sin dagverksskyldighet, också ett eget litet jordbruk att sköta.

De årsanställda drängarna och pigorna på säteriet hade, i jämförelse med torparen och backstugusittaren, en tryggare tillvaro. De hade sin dagliga försörjning säkrad i form av mat, husrum, skor, kläder och viss årslön.


Till Lemnhults socken