Trollebo

Hökatorp

Haga glasbruk

Glasbruket

Torp

Backstuga

Lemnhults kyrkoruin

Fattigstugan

Fattighjon

Fattigvård

Fattigvårds-
förordning

Lemnhults socken

Lemnhults kyrka


Lemnhult ligger i södra delen av Östra härad i Jönköpings län och gränsar till Kronobergs län. Det är en mycket gammal bygd, som omnämns första gången i en originalurkund från 1290.

Av hela arealen på ca 75 kvadratkilometer är endast 6% odlad jord. Naturen är karg och består av ett starkt kuperat skogs- och bergsområde. I detta är insprängt ett stort antal fiskrika sjöar och gölar.

Mitt i byn ligger, som sig bör, kyrkan, den numera nedlagda folkskolan samt den byggnad som tidigare var socknens fattigstuga. Under modern tid har den forna fattigstugan varit ålderdomshem, pensionärsbostad för att i dag fungera som ortens barndaghem.

Den stora befolkningsutvecklingen i Sverige, för snart 300 år sedan, kom till uttryck också i Lemnhult. Från 1700-talet och framåt ökade socknens invånarantal kraftigt och nådde ett maximum efter 1800-talets mitt.

Folkökningen under första delen av 1800-talet ökade trycket på socknens försörjningsresurser. Enligt C.G. Nilssons artikel "Fornt och nytt från Lemnhult" (1932), bestod församlingen 1885 av 878 personer. Förutom socknens så kallade bofasta personer fanns också ett flertal torpare, backstugusittare och inhyseshjon.

Under den här perioden bestod socknens bebyggelse av 10 byar fördelade på 3 till 9 gårdar. Antalet torp och backstugor uppgick till 186. I socknen fanns fyra större herrgårdar, Trollebo, Hökatorp, Holma och Nässja säteri.

Bönderna försökte skaffa sina stora barnskaror försörjning genom hemmansklyvningar och nyodlingar. Trots detta tvingades många hemmasöner- och döttrar lämna gårdarna för att bli torpare, tjänstehjon eller industriarbetare. Den enda större industriella verksamheten i Lemnhult var Haga glasbruk. De obesuttna fick bosätta sig i byarnas utkanter och uppföra enkla torp och backstugor.

En ökande emigration uppstod på grund av den tilltagande rörligheten i socknen. Mellan 1875 - 1895 utvandrade totalt 236 personer från Lemnhults socken, till Amerika, Brasilien och England.

Den nedåtgående trenden har fortsatt under hela 1900-talet och invånarantalet är nu nere i 165 personer. Förklaringen tros vara minskad familjestorlek och den allt vanligare "flykten från landsbygden".