Lemnhults kyrkoruin


Omgiven av ett vackert haglandskap ligger den medeltida kyrkoruinen. Dess silhuett skänker byn en extra dimension och knyter samman det forna med nuet. I Lemnhults hembygdsbok beskrivs den ursprungliga kyrkobyggnaden på följande sätt "... av enkel rektangulär form, 14 alnar bred och 28 alnar lång, hade små fönstergluggar samt två ingångar på söderväggen, vardera försedd med vapenhus av trä. Höjden till takfoten var 7 alnar, takresningen var brant och taket täckt med tjärstruken spån." På kyrkans väggar hängdes sköldmärken och taket pryddes av målningar. 1693 skedde en av flera restaureringar. Västra gaveln togs ned och man byggde ut kyrkan åtta alnar. Samma år tillkom stigluckan, som fungerade som ingång.

Med tiden blev kyrkan för liten och man uppförde en läktare. Så småningom tillkom ett orgelverk och en sakristia av sten. Klockstapeln, som var känd för sin höjd, stod i sydvästra hörnet av kyrkogården. 1826 skedde ånyo en restaurering. Man tog bort de gamla gravarna, som låg under golvet varefter golvet sänktes.  Målningsarbeten utfördes och man ersatte de gamla blyinfattade fönstren med större av trä. Trettio år senare eldhärjades kyrkan och endast murarna och en del inventarier blev kvar.


Till Lemnhults socken